Hải Sản Kỳ Hà | Hải sản Biển tươi sống, Cấp đông & Nông sản sạch chuẩn VIETGAP. - Hải Sản Kỳ Hà | Hải sản Biển tươi sống, Cấp đông & Nông sản sạch chuẩn VIETGAP.

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

HẢI SẢN ĐẶC SẢN

Bào ngư, Tôm, Mực, Cua & Ốc